SIA “Gremošanas slimību centrs “GASTRO”” Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis:
SIA “Gremošanas slimību centrs “GASTRO””
Reģ.Nr.40003575389
Juridiskā adrese:  Gaiļezera ielā 1, Rīgā, LV-1079
Mājas lapas adrese: www.gastrocentrs.lv
Tālrunis: 26469212
e-pasts: gastro@gastrocentrs.lv

Pacientu privātums SIA “Gremošanas slimību centrs “GASTRO”” ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pacientu personas dati būtu drošībā. Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai pacientam būtu saprotams, kā tieši SIA “Gremošanas slimību centrs “GASTRO”” (turpmāk tekstā saukts Gastro) rūpējas par savu pacientu personu datiem, kā arī informētu pacientus par viņu tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem.

Pacientu datu ievākšana un izmantošana
Pacientu dati tiek ievākti, kad pacients sazinās ar Gastro, izmanto Gastro piedāvātos ārstniecības pakalpojumus, kā arī apmeklējot mājaslapu www.gastrocentrs.lv.

No pacientiem tiek ievākti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dati par veselību, nepilngadīgo pacientu likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods.

Pacientu personas datu apstrādes procesi:

 1. Zvanot uz Pārziņa norādīto tālruņa numuru, lai veiktu pierakstu pie ārsta vai precizētu informāciju par plānoto ārsta apmeklējumu vai izmeklējumu, tiks ierakstīts komunikācijas saturs.
 2. Veicot pierakstu pie speciālista Gastro mājaslapā, tiek ievākti sekojoši dati: vārds, tālruņa numurs.
 3. Pacientam ierodoties Gastro telpās, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāts tā videoattēls.
 4. Pacientam saņemot veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Gastro apstrādā datu subjekta identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un informāciju par veselību, kas apliecina diagnozi, izmeklējumus un ārstēšanas metodes u.c. informāciju, ko attiecīgais veselības aprūpes speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt  medicīniskajā dokumentācijā.

Pacientu personas datu apstrādes pamatojums:

 1. Videonovērošana tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personāla drošības kontrole. Tiesiskais pamatojums ir Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts.
 2. Telefonsarunu ieraksti tiek veikti kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei, kā arī nepieciešamības gadījumā, lai varētu noklausīties ierakstu, ja radusies neskaidrība par sniegto informāciju un pacients ir cēlis iebildumus. Tiesiskais pamatojums ir uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts.
 3. Pacientu datu apstrāde, tajā skaitā, sensitīvo datu apstrāde ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus notiek pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu, saistošiem Ministru Kabineta noteikumiem, kā arī uz Regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.

Pacientu personas datiem piekļūst:

 1. Gastro ārsti, ārstu palīgi, virsmāsa, medmāsas vai citi medicīnisko dokumentu lietvedības darbinieki, kuriem pacientu dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai.
 2. Pacienta radinieki, tuvinieki tikai ar pacienta piekrišanu.
 3. Pēc rakstiska pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstisku atļaujas saņemšanas Pacientu tiesību likuma 10.panta 5.punktā noteiktās personas.
 4. Personas datu apstrādātāji atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.

Pacienta informēšana par datu apstrādi:
Pacients par personas datu apstrādi, ko veic Gastro, tiek informēts sekojoši:

 1. Par videonovērošanu Gastro telpās ir izvietota brīdinājuma uzlīme, kura satur būtiskāko informāciju par datu apstrādes procesa Pārzini un apstrādes mērķi, kā arī norāde, kur atrodama cita būtiska informācija.
 2. Sazinoties ar Gastro telefoniski, datu subjekts tiek informēts par audioieraksta veikšanu atbilstoši Gastro privātuma politikai.
 3. Apmeklējot mājaslapu, datu subjekts tiek informēts par sīkdatņu izmantošanu.
 4. Pacients, uzsākot ārstniecības pakalpojumu saņemšanu, tiek informēts par viņa datu apstrādi.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu
Ja pacienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad pacienta piekrišana bija spēkā.
Gadījumā, ja pacients atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Datu glabāšanas ilgums

 1. Datiem, kurus Gastro apstrādā uz normatīvo aktu pamata (pacientu medicīnas dokumenti), glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu.
 2. Videoieraksti tiek uzglabāti 30 dienas.
 3. Telefonsarunu ieraksti tiek uzglabāti 6 mēnešus.

Sīkdatnes
Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību.
Gastro mājas lapā ir iestrādātas tikai Google Analytics sīkdatnes, kas dod Gastro iespēju sekot līdzi mājas lapas apmeklētāju skaitam, valsts piederībai, ar kādu pārlūku strādā lietotājs, kādas tieši lapas apmeklē.
Gastro neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Gastro informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Gastro leģitīmā interese.

GASTRO nodrošina:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un pacientam izskaidrotiem mērķiem;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.

Pacienta tiesības
Pacientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Gastro informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.
Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “Gremošanas slimību centrs “GASTRO”” Gaiļezera ielā 1, Rīgā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: gastro@gastrocentrs.lv. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
Tomēr Gastro vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pacientam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.
Pacientam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Gastro ir rīkojies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Pacienta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

Privātuma politikas izmaiņas
Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Gastro var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Gastro iesaka pacientam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Rīgā, 2018.gada 25.maijā

Pāriet uz saturu